Pamir Highway Jeep Tour

Route : Tashkent-Samarkand-Oybek-Khujand-Istarafshan– Dushanbe-Kalai khum- Khorog-Ishkashim-Myrgab-Khorog - Dushanbe

Travel on Pamir Highway

Route : Tashkent – Khodjand – Istarafshan – Dushanbe - Kalaikhumb - Khorog - Garam Chasma - Ishkashim – Yamg-Yamg – Lyangar – Bulunkul - Murgab – Rang Kul – Kirgiz border Kizil Art

Tour to Pamir Highway

Route : Tashkent – Khodjand – Istarafshan - Penjekent – Dushanbe - Kalaikhumb - Khorog - Garam Chasma - Ishkashim – Yamg-Yamg – Lyangar – Bulunkul - Murgab – Rang Kul – Kirgiz border Kizil Art